Jeeves ERP ja yrityksen toiminnot

Tiedon sujuva jakaminen yrityksen toiminnosta toiseen tehostaa tuottavuutta, takaa liiketoiminnan jatkuvuuden ja helpottaa vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin. ERP on järjestelmä, joka nitoo nämä toiminnot yhteen.

Jeeves ominaisuudet

Onnistunut toiminnanohjausjärjestelmä (ERP) eli yrityksen eri toimintoja yhdistävä tietojärjestelmä nousee keskeiseksi kilpailutekijäksi, mitä enemmän tuotteita ja tietoa liikkuu:

Reaaliaikaista ja oikeaa tietoa oikealla hetkellä

Nykyajan kilpailuympäristössä ja jatkuvasti muuttuvassa maailmassa on tärkeä tehdä oikeat päätöksen oikeaan aikaan. Nykypäivänä haasteena ei ole tiedon puute, vaan oikean tiedon saaminen oikealle henkilölle oikeaan aikaan. Jeevesin avulla työntekijäsi ja johto saavat koko ajan oikeaa tietoa. Näin he löytävät poikkeamat nopeasti, ja voivat tarvittaessa tehdä korjaavat toimenpiteet. Reaaliaikaisen ja tarvittavalla hetkellä saatavilla olevan oikean tiedon avulla voimme tukea yritystäsi tekemään liiketoiminnan kannalta oikeita ja tuloksekkaita päätöksiä.

 • Liiketoimintamahdollisuudet
  • Tarjouskanta
  • Voitetut / hävityt tarjoukset
 • Asiakkaat
  • Myyntitilastot
  • Kannattavuusanalyysi
 • Tilauskanta
  • Tilauskanta toimituspäivittäin
  • Palvelutaso
 • Myyntireskontra
  • Erääntyneet laskut
  • Käsittelemättömien laskujen määrä
 • Toimittajat
  • Toimitusmäärät toimittajittain
  • Toimitustarkkuus
 • Ostoreskontra
  • Erääntyvät laskut
  • Käsittelemättömien laskujen määrä
 • Työaika ja tuotantomäärät
  • Tuottavuus vuoroittain tai tuotantosoluittain
  • Tehokkuus verrattuna suunniteltuun
 • Kuormitusryhmä
  • Kapasiteettitilanne
  • Hukka
 • Varastotilanne ja -historia
  • Varastotapahtumat
  • Varaston arvo ja kiertonopeus
  • Varastokohtainen kuluhinta
 • Huolto
  • Avoimet / raportoidut huoltotilaukset
  • Keskimääräinen läpäisyaika
 • Projektit
  • Suunniteltu / raportoitu aika
  • Laskutus

Asiakkauuden hallinta prospektista jälkimarkkinointiin

Myynnin ratkaisumme mahdollistavat 360-asteen näkymän kaikkeen asiakassuhteeseen liittyvän tiedon hallintaan. Kytkemällä useista eri kanavista vastaanotettavat myyntitilaukset mm. suunnitteluun, hinnoitteluun sekä varastojen saatavuuteen luot yrityksesi toimintoihin läpinäkyvyyttä ja tehokkuutta yhdistämällä kaupallisen ja logistisen toiminnan vaatimukset yhteiseksi ratkaisuksi. Ratkaisumme auttavat yritystäsi saavuttamaan optimaalisen palvelutason sekä maksimoimaan tuottosi.

 • Mukautettavat prosessit

  Prosessit ja työnkulut voidaan helposti mukauttaa tukemaan erilaisia toimintatapoja, joiden avulla parannetaan kilpailukykyä ja toimitaan tehokkaasti.

 • Saatavuustarkistus

  Erinomainen tuotteiden saatavuustarkastus ja monipuoliset mahdollisuudet laskea toimitusaika mahdollistavat korkean toimitusvarmuuden.

 • Hintojen hallinta

  Erilaisilla hinnoittelumenetelmillä, kampanjahinnoilla ja alennusmatriiseilla hallitaan asiakkaiden hintoja ja alennuksia.

 • Luottotietojen hallinta

  Tilauksen käsittelyvaiheessa käytettävissä olevat luottotiedot pienentävät luottoriskejä. Luottotietojen tilanne vaikuttaa automaattisesti tilauksen käsittelyprosessiin.

 • Myyntikonfiguraattori

  Sääntöpohjaisella konfiguraattorilla asikaskohtaisten ratkaisujen myynti helpottuu ja tuotehallinnasta tulee suoraviivaisempaa. Myyjä vastailee kysymyksiin, joiden pohjalta luodaan tilauskohtainen tuoterakenne.

 • Roolipohjainen toimitus hallinta ja laskutus

  Jokainen käyttäjä näkee vain oman tehtävänsä kannalta oikeat ja olennaiset tiedot.

 • Kansainvälinen liiketoiminta

  Kommunikointi asiakkaiden sekä toimittajien omilla kielillä ja valuutoilla, nopeuttaa prosesseja ja vähentää väärinymmärryksiä. Jeeves on helppo ottaa käyttöön myös ulkomaisissa tytäryhtiöissä.

 • Tarjousten ja sopimusten hallinta

  Tarjousten ja sopimuksien avulla hallitaan asiakkaiden ja potentiaalisten asiakkaiden hintoja ja määriä.

 • Integroitujärjestelmä

  Myyntitoiminnot ovat integroituja varastojen, ostojen, valmistuksen, palveluiden ja talouden kanssa. Kaikki tieto on reaaliaikaista.  Hallinnolliset ajat ovat lyhyitä ja kustannukset alhaisia.

 • Integroitu asiakkuuksien (CRM) hallinta

  Korkea laatuinen asiakasinformaation sisältää kontaktit, historiatiedot, kampanjat, vastuuhenkilöt ja liiketoimintamahdollisuudet. Myyjäsi voivat helposti päivittää kontaktitietoja ja aktiviteetteja suoraan älypuhelimestaan.

 • Sähköinen liiketoiminta

  Sähköiset tilaukset, kuormakirjat ja laskut vähentävät virheitä ja lyhentävät hallinnollista aikaa.

Täsmällistä ja oikea-aikaista hankintaa

Jeevesin avulla yrityksesi saa työkalut suunnitella ostojasi, kommunikoida joustavasti toimittajiesi kanssa sekä tehostaa hankintaprosessiasi. Hankinnan toiminnot auttavat yritystäsi tunnistamaan ostotarpeet sekä seuraamaan prosessin etenemistä aina ostopyynnöstä tavaroiden varastointiin ja ostolaskujen maksatukseen asti.

 • Mukautettavat prosessit

  Prosessit ja työnkulut voidaan helposti mukauttaa tukemaan erilaisia toimintatapoja, joiden avulla parannetaan kilpailukykyä ja toimitaan tehokkaasti.

 • Tarjous/sopimus; sama tuote voi olla useassa sopimuksessa

  Järjestelmä ehdottaa oikeaa toimittajaa, hintaa ja alennuksia. Tämän avulla saadaan mm. oston hintaportaat käytettyä tehokkaasti. Oston hintaportaiden ja ostohintalistojen avulle järjestelmä ehdottaa parasta hintaa.

 • Vaihtoehtoiset toimittajat

  Sama tuote voidaan hankkia usealta eri toimittajalta, joilla on omat toimitusajat, tuotekoodit, pakkauskoot, hinnat, alennukset ja valuutat. Tällä varmistetaan, että ostotilauksella on oikean informaation.

 • Ostopyynnöt ja tilaukset

  Ostopyynnöt ja ostotilausten hallinta tehdään nopeasti ja turvallisesti. Prosessien automatisointi vähentää virheitä. Integraation takia ostopyynnöt tulevat tarvelaskennasta, myyntitilauksista, huoltotilauksista tai valmistustilauksista.

 • Alihankintatilausten hallinta

  Alihankintatilaukset liittyvät valmistustilauksiin. Alihankittavat työvaiheet hallinnoidaan valmistusprosessissa. Voit muun muassa teettää alihankkijalla työtä omistamallesi raaka-aineelle.

 • Vaihtoehtoiset yksiköt

  Vaihtoehtoisten yksiköiden avulla hallitaan ostohintoja ja -määriä.  Tämä vähentää virheitä ostotilauksissa.

 • Veloitukset

  Lisäveloitukset lisätään automaattisesti ostotilauksiin. Veloitukset vaikuttavat ostohintoihin (FIFO-laskentamenetelmä). Erikseen laskutetut veloitukset vaikuttavat keskihintoihin.

 • Valuuttakurssien hallinta

  Sopimuksen mukaisten valuuttakurssien käyttäminen pienentää valuuttakurssiriskiä.

 • Vastaanotto

  Vastaanottoprosessia voidaan ohjata toimittajan, tuotteen tai ostotilauksen perusteella. Vastaanottoprosessi voidaan tehdä suoraan varastoon tai kaksivaiheisena, joka helpottaa palautusprosessia.

 • Reklamaatiot

  Järjestelmä mahdollistaa erilaisia reklamaatioprosesseja, joissa voi olla erilaisia työnkulkuja. Prosessissa voidaan hallinnoida tehtäviä ja aikatauluja. Hyvin hallittu reklamaatioprosessi parantaa yhteystyötä ja kommunikaatiota toimittajien kanssa.

 • Kausien / sesonkien hallinta

  Kausikohtaisten tuotteiden ostoprosessin hallinnassa voidaan käyttää kausia, joille voidaan määritellään alku- ja loppupäivämäärät.

 • Täsmäytys

  Jeeves auttaa tilien täsmäytyksessä kausien vaihtuessa. Erot ja poikkeukset löytyvät helposti tarkistusajojen avulla.

 • Laskujen kohdistus

  Ostolaskut voidaan kohdistaa ostotilauksiin. Ostolaskujen hyväksymisprosessissa voidaan vaatia, että tavaran vastaanotto on kirjattu.

 • Manuaaliset kirjaukset

  Ostolaskut voidaan tiliöidä manuaalisesti.

Graafisesta suunnittelusta tabletilla raporoituun tietoon

Tuotetietojen ylläpito sekä operatiivisen tuotannon hallitseminen ovat kriittisiä tekijöitä yrityksesi menestyksessä. Jeeves auttaa sinua vastaamaan nykypäivän tuotannon haasteisiin riippumatta siitä toimitko kappaletavara-, prosessi- tai projektivalmistusympäristössä. Toiminnanohjausratkaisumme tarjoavat työkalut päätöksen teon tueksi, toimitusaikalupausten pitämiseksi, tuotannonsuunnitteluun sekä resurssien tehokkaan käytön varmistamiseen.

 • Nettotarvelaskenta ja toimenpide-ehdotukset

  Nettotarvelaskenta tekee automaattisesti  valmistus- ja ostotilausehdotuksia. Järjestelmä ehdottaa tarvittaessa aikaistamaan tai myöhäistämään tilauksia ja siten toimimaan oikea-aikaisesti pienellä sitoutuneella käyttöpääomalla.

 • Tuotannon kuormitus

  Tuotantotilaukset kuormitus voidaan tehdä eteenpäin tai taaksepäin ajoittamalla. Järjestelmä huomioi ajoituksessa kuormitusryhmien rajoitetun kapasiteetin ja siten laskee realistisia ajoituksia.

 • Graafinen suunnittelu

  Graafinen suunnittelu antaa visuaalisen kokonaiskuvan tuotannon ajoituksista ja kuormitustilanteista. Muutoksen tuotantosuunnitelmaan voidaan tehdä hiirellä siirtämällä.

 • Tuoterakenne

  Tuoterakenteisiin voidaan määritellä normaalien raaka-aineiden lisäksi raaka-aineita, joita tarvitaan tuotantomäärästä riippumaton kiinteä määrä. Työvaiheisiin voidaan liittää tarvittavat työkalut.

 • Tuoterakenteen versionhallinta

  Tuoterakenteesta voi olla monta samanaikaista versiota. Versioita voidaan hallinta voimassaolopäivämäärien avulla.

 • Yksilöllinen valmistus

  Tuoterakenne ja tarvittavat työvaiheet voidaan määrittää asiakastilauksen syötössä.

 • Korvaavien materiaalien hallinta

  Järjestelmään korvaan automaattisesti valmistustilauksella vanhan materiaalin uudella materiaalilla. Sen avulla valmistuksessa käytetään oikeita materiaaleja.

 • Fiktiivinen tuote

  Fiktiivisten tuoterakenteet helpottavat tuotehallintaa ja tukevat modulaaristen tuotteiden ylläpitoa sekä valmistamista.

 • Vaihtoehtoinen työvaiheluettelo

  Vaihtoehtoinen työvaiheluettelo voidaan tallentaa järjestelmään, jolloin sitä on helppo käyttää kuormitustilanteen mukaan.

 • Peräkkäisten työvaiheiden ajoitus

  Työvaiheen aloitusaika voidaan määrittää suhteessa edellisen työvaiheen aloitusaikaan.

 • Alihankinta

  Järjestelmä tukee tehokasta alihankintatyön ostamista.

 • Tuotannon läpäisyajan laskenta

  Järjestelmä laskee automaattisesti realistisen tuotannon läpäisyajan käyttäen valmistusaikoja.

 • Materiaalien saatavuustarkistus

  Ennen tuotannon aloitusta tehtävä materiaalien saatavuustarkistus vähentää tuotannon keskeytyksiä.

 • Materiaalien varaus

  Materiaalien varauksella varmistetaan kriittisten materiaalien saatavuus tuotantotilauksella.

 • Työn raportointi ja materiaalien kulutus

  Valitut työvaiheet ja materiaalien kulutus voidaan raportoida automaattisesti seuraavien työvaiheiden perusteella.

 • Lattiatason raportointi

  Toteutuneet työajat ja käytetyt materiaalit on helppo raportoida yksinkertaisella lattiatason käyttöliittymällä (Desktop, Mobiili, PDA). Toteutuneita kustannuksia käytetään tarkemman tuotekustannuslaskennan perusteena.

 • Kustannuslaskenta

  Kustannuslaskenta tallentaa kaikki laskentatasot ja -tiedot, jotka ovat myöhemmin käytettävissä analysoinneissa.

 • Jälkilaskenta

  Kaikkia toteutuneita kustannuksia voidaan verrata suunniteltuihin kustannuksiin. Jälkilaskennan avulla varmistetaan tuotekustannusten luotettavuus.

 • Integroitu talouteen

  Tuotannon tapahtumat on integroitu talouden pääkirjaan.

Projekti, työt, ostot, tuotanto ja myynti

Projektitoiminnan ratkaisumme auttavat projektipäälliköitä hallinnoimaan resursseja sekä suunnittelemaan ja seuraamaan projektin aikataulua ja kustannuksia. Projektitoiminnallisuudet sisältävät työkalut projektin budjetointiin, suunnitteluun, aikataulutukseen, statuksen seurantaan sekä projektiin liittyvien tilausten hallinnointiin. Ratkaisumme avulla muodostat projektin rakenteen sekä keräät tarvittavat tiedot seurattaviksi kokonaisuuksiksi.

 • Laskutusmallit
  • Henkilön tai ryhmän perusteella
  • Milestone
  • Palvelun mukaan
  • Aika ja kustannus
  • Aktiviteetin perusteella
 • Integroitu ratkaisu

  Talous, myynti, osto ja tuotanto ovat saumattomasti kytkettyinä projekteihin. Voit muun muassa ajaa tarvelaskennan projektikohtaisesti.

 • Suunnitellut ja toteutuneet kustannukset
 • Graafinen suunnittelu
 • Ajan ja kulujen raportointi mobiilisti

Moniyritys ja -varastot haltuun automatisoiduilla prosesseille

Varastonhallinta ja logistiikka ovat prosessialueita, jotka integroituvat lähes kaikkiin yrityksen muihin operatiivisiin toimintoihin. Jeevesin avulla huomioit erilaiset tarpeet reaaliaikaisen informaation tuottamiseksi sekä saat läpinäkyvyyttä koko toimitusketjuusi. Ratkaisumme tukee joustavasti erityyppisten tuotteiden käsittelyä, tavanomaisista tuotteista erähallittaviin ja sarjanumeroitaviin nimikkeisiin, tehostaen yrityksesi logististen rutiinien hallintaa sisään tulevasta logistiikasta aina ulos lähtevään logistiikkaan saakka.

 • Tehokas varastonhallinta

  Jeeves varastonhallin on täysin integroitu myynnin, oston, valmistuksen, huollon ja talouden kanssa. Sen takia voidaan reagoida nopeasti muuttuneisiin tilanteisiin. Tuleva ja lähtevä logistiikka hoidetaan varastonhallinnan avulla

 • Helppo integroida ulkoisiin järjestelmiin ja sovelluksiin

  Varastotoiminnon voidaan integroida mobiililaitteisiin, skannereihin ja tulostimiin, jotka tukevat tehokkaita varastoprosesseja. Nämä vähentävät raportointivirheitä ja parantavat varastotietojen oikeellisuutta.

 • Monivarastohallinta

  Monivarastohallinta tukee erilaisia liiketoiminnan ja logistiikan vaatimuksia.

 • Varasto

  Jeevesiin voidaan mallintaa hyllypaikat ja ohjata niiden käyttöä tuotteittan ja keräilyä sopivassa järjestyksessä.

 • Varastosaldot ja saatavuus

  Varastoissa voidaan käsitellä eriä ja sarjanumeroituja tuotteita. Saatavuuslaskenta huomioi suunnitellut saapumiset, varastosaldot ja tilauskannan. Saatavuuslaskenta antaa materiaalisuunnitelman kokonaiskuvan.

 • Materiaalisuunnittelu

  Järjestelmässä on käytettävissä useita erilaisia materiaalisuunnittelumenetelmiä ja laskentaan vaikuttavia parametreja kuten eräkoko, tilauspiste ja varmuusvarastotaso. Käytettävissä on ABC-analyysi ja luokittelut.

 • Varastonarvo

  Varastonarvostus voidaan tehdä keskihintaa, standardihintaa tai FIFO-laskentaa käyttäen. Varastonarvostus voidaan tehdä halutulle periodille ja se on integroitu talouden pääkirjaan. Tarvittaessa varastonarvo voidaan laskea tietylle päivälle.

 • Kustannushinnat

  Ostettavat nimikkeiden kustannuslaskenta voidaan tehdä käyttäen keskihintoja tai standardihintoja. Standardihinnat voidaan laskea sopimuksen tai ostohinnan perusteella ja siinä voidaan huomioida erilaiset lisäkustannukset.

 • Välitystilaukset ja suorat toimitukset

  Järjestelmä tunnistaa automaattisesti asiakastilaukselle tehdyn ostotilauksen  saapumisen ja ehdottaa toimitusta. Suorissa toimituksissa vastaanoton ja keräilyn raportointi on automaattinen.

 • Lähtevä logistiikka

  Myynnin ja varastonhallinnan integraation avulla lähtevä logistiikka voidaan hoitaa monelle eri tavalla. Toimitukset ja keräily voidaan aloittaa tilaukselta tai lähetteeltä. Pakkaus voidaan aloittaa lähetteen, keräilylistan tai tilauksen perusteella.

 • Saapuva logistiikka

  Oston ja varastonhallinnan integraation avulla saapuva logistiikka voidaan hoitaa monella eri tavalla. Vastaanotto voidaan tehdä suoraan varastoon tai kaksivaiheisena vastaanottona, kun laadun varmistus on tehty.

 • Sisälogistiikka

  Sisälogistiikassa käytetään perusvarastotapahtumia, kun lavojen siirtoja ja varastosaldojen siirtoja varastopaikoista toisiin. Inventoinnin avulla varmistetaan varastosaldojen oikeellisuus.

 • Varastotilastot

  Kaikki varastotapahtumat löytyvät tilastoista, joiden avulla voidaan jäljittää ja korjata mahdolliset ongelmat. Tuotteiden jäljitettävyys perustuu varastotilastoihin.

Yksilöiden hallinnasta kunnossapitoon

Jeeves on suunniteltu erityisesti laiteteollisuuden valmistajille ja jakelijoille, jotka tarvitsevat käyttöönsä huoltoa ja kunnossapitoa. Järjestelmän avulla on helppoa hallita ja seurata kaikkia sopimuksia lähtien myynnistä ja toimituksesta vuokraukseen, huoltoon ja kunnossapitoon ja päätyen hävittämiseen tai uudelleen myyntiin.

 • Yksilöt

  Jeevesissä jokainen laite/tuote voi olla sarjanumeroitu ja sen koko elinkaari on tiedossa.

 • Huoltotilaukset

  Järjestelmä pitää huolen, että määräaikaishuollot tulee suunniteltua ajoissa ja varaosat tilattua huoltoautoon.

 • Paketit

  Huoltopakettien avulla helpotat suunnittelua ja laskutusta. Sekä työtehtävät että materiaalit voidaan paketoida yhdeksi kokonaisuudeksi.

 • Takuu

  Jeeves huolehtii takuuajan myynnistä jälkimarkkinaan.

 • Mobiili

  Valmis iOS / Android sovellus toteutettuna Jeevesin Mobiililla kehitysalustalla. Kenttätyöntekijät hoitavat työn ja materiaalin raportoinnin aina alle kirjoitukseen asti suoraan älypuhelimesta.

Reaaliaikaista ja oikeaa tietoa oikealla hetkellä

Jokainen yritys tarvitsee tarkkoja taloustietoja pystyäkseen toimimaan tehokkaasti. Ratkaisumme tarjoavat muihin toimintoihin integroidut kirjanpidon, budjetoinnin, konsolidoinnin sekä raportoinnin toiminnot tukemaan liiketoimintaasi toimitpa sitten yhden juridisen yksikön ympäristössä tai todellisessa moniyritysympäristössä. Taloushallinnon ratkaisumme auttavat yritystäsi kontrolloimaan ja analysoimaan liiketoimintaasi tarjoamalla käyttöösi työkalut, joilla voit tunnistaa liiketoimintasi kannalta kriittiset trendit nopeasti muuttuvassa liike-elämässä.

 • Ostolaskusta maksatukseen
  • Ostolaskujen vastaanotto, kierrätys ja maksu
  • Dokumentinhallinta
  • Tilaustellisten laskujen mätsäys
  • Intrastat
 • Myyntilaskut 
  • Myyntireskontra
  • Maksuhistoria ja -käyttäytyminen
  • Viiteaineiston sisäänluku
  • Intrastat
 • Kirjanpito
  • ALV-ilmoitus
  • Tase ja tuloslaskelma
 • Käyttöomaisuuskirjanpito

Hae Jeevesin ominaisuuksista:

Ota yhteyttä

Haluatko lisätietoa Jeevesistä vai opastusta jo käytössä olevaan Jeevesiisi? Lähetä viesti ja otamme sinuun pian yhteyttä.

Anna palautetta

Asiakkaat ovat tärkein voimavaramme.
Siksi toivomme, että antaisitte palautetta hyvistä ja huonoista kokemuksista.
Klikkaa kyselyyn